Description
"Earth China, I am a sword, defeated ten domestic martial arts masters, known as Jiansheng Qingxu!" "God is ridiculous, I am holding a three-footed Qingfeng, a sword in the world, the sword is in the direction, I am invincible, known as the Qingshen sword." "Chaotic god domain, I am a martial art Dacheng, Jianqi 100,000 miles, Wan Jian Chaozong, Dengfeng mixed Yuan Jiandi..."
DateChapter
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 994
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 993
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 992
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 991
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 990
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 989
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 988
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 987
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 986
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 985
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 984
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 983
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 982
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 981
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 980
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 979
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 978
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 977
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 976
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 975
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 974
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 973
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 972
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 971
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 970
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 969
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 968
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 967
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 966
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 965
July 12, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 964
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 963
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 962
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 961
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 960
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 959
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 958
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 957
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 956
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 955
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 954
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 953
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 952
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 951
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 950
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 949
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 948
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 947
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 946
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 945
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 944
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 943
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 942
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 941
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 940
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 939
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 938
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 937
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 936
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 935
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 934
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 933
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 932
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 931
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 930
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 929
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 928
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 927
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 926
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 925
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 924
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 923
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 922
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 921
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 920
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 919
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 918
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 917
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 916
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 915
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 914
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 913
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 912
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 911
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 910
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 909
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 908
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 907
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 906
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 905
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 904
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 903
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 902
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 901
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 900
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 899
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 898
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 897
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 896
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 895