Description
"Earth China, I am a sword, defeated ten domestic martial arts masters, known as Jiansheng Qingxu!" "God is ridiculous, I am holding a three-footed Qingfeng, a sword in the world, the sword is in the direction, I am invincible, known as the Qingshen sword." "Chaotic god domain, I am a martial art Dacheng, Jianqi 100,000 miles, Wan Jian Chaozong, Dengfeng mixed Yuan Jiandi..."
DateChapter
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 795
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 794
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 793
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 792
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 791
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 790
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 789
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 788
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 787
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 786
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 785
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 784
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 783
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 782
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 781
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 780
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 779
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 778
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 777
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 776
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 775
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 774
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 773
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 772
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 771
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 770
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 769
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 768
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 767
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 766
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 765
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 764
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 763
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 762
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 761
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 760
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 759
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 758
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 757
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 756
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 755
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 754
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 753
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 752
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 751
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 750
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 749
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 748
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 747
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 746
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 745
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 744
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 743
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 742
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 741
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 740
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 739
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 738
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 737
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 736
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 735
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 734
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 733
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 732
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 731
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 730
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 729
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 728
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 727
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 726
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 725
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 724
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 723
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 722
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 721
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 720
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 719
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 718
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 717
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 716
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 715
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 714
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 713
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 712
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 711
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 710
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 709
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 708
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 707
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 706
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 705
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 704
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 703
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 702
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 701
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 700
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 699
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 698
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 697
July 11, 2019Primordial Sword Emperor Chapter 696